Algemene Voorwaarden

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van of een bestelling plaatst via onze website: www.vechtdalschroeffunderingen.nl of naar aanleiding van de webshop een reservering en/of opdracht plaatst en bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Het kan ook goed zijn om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Aanbieder: website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl bevat aanbiedingen en oplossingen in de vorm van funderingsmaterialen en het installeren en plaatsen daarvan vanuit Vechtdal Bouwsystemen B.V. Vechtdal Bouwsystemen B.V. is gevestigd in Hardenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6101-3862.
1.2. Koper: een natuurlijke persoon en/of een rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een bestelling en/of opdracht plaatst en een overeenkomst aangaat met de aanbieder en/of zich geregistreerd heeft op de website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl
1.3. Consument: een natuurlijk persoon die handelt voor eigen doeleinden zijnde geen handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.
1.4. Partijen: partijen zijn aanbieder en koper zijnde consument of bedrijf samen.
1.5. Website: uitsluitend de website van aanbieder die gericht is op het aanbieden van funderingsmaterialen en is te raadplegen onder domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst, overeenstemming, bestelling, opdracht of afspraak tussen de aanbieder en koper.
1.8. Overeenkomst op afstand: overeenstemming tussen partijen die tot is gekomen door gebruik te maken van een door aanbieder geautomatiseerd systeem voor verkoop van materialen en/of producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand.
1.9. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat toegepast kan worden voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de aanbieder en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.
1.10. Modelformulier voor herroeping: een modelformulier die de koper en consument kan invullen als hij of zij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
1.11. Bedenktijd. De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
1.12. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden webshop die betrekking hebben op de aanbiedingen en verkopen via de webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op offertes, bestellingen, aanvragen, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van materialen, producten en/of diensten die rechtstreeks voortvloeien uit advertenties en/of aanbiedingen zoals deze staan vermeld op de website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl
2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
2.3. Indien de koper in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de aanbieder en eigenaar van de website met domein www.vechtdalschroeffunderingen.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Aanbiedingen en/of offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende omschrijving, eventueel voorzien van bouw- en/of constructietekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling. 2.5. Werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten en/of eenheden, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 2.4. van dit artikel.

ARTIKEL 3. HET AANBOD, DE INFORMATIE EN PRIJZEN
3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Is het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 3.2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
3.3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
3.4. De op de webshop en in andere vanuit de aanbieder met diens website: www.vechtdalschroeffunderingen.nl afkomstige materialen, producten en/of diensten vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij op deze website anders staat vermeld.
3.5. Indien er verzendkosten aan de orde zijn en/of deze doorbelast en doorberekend worden zal dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen in het bestelproces afzonderlijk worden weergegeven.
3.6. De inhoud van de website en betreffende webshop is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder met diens website: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kan niet garanderen dat alle informatie op de website op elk moment volledig en juist is. Alle prijzen en overige informatie zoals vermeld op de website, webshop en in andere vanuit de website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmering typefouten.
3.7. De aanbieder met diens website: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van aanbieder, zulks vermeld op diens website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl, door de koper is aanvaard.
4.2. Indien het aanbod op de website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl door de koper langs de elektronische weg is aanvaard, bevestigt de aanbieder zijn ontvangst van deze aanvaarding op diens aanbod onverwijld langs de elektronische weg. Zolang ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd heeft koper de mogelijkheid om diens order en/of overeenkomst te ontbinden.
4.3. De koper is voorafgaand en bij aanvaarding verplicht om voldoende gegevens te verstrekken die voor de uitvoering van de opdracht, bestelling en/of overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst en/of het plaatsen van een opdracht en/of bestelling door koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de aanbieder het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. De aanbieder met diens website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kan binnen wettelijke kaders onderzoek doen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en tevens van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst en/of handelsrelatie. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst en/of handelsrelatie niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling, opdracht of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

ARTIKEL 5. UITVOERING OVEREENKOMST
5.1. Zodra de bestelling, opdracht of aanvraag door aanbieder door middel van diens website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl is ontvangen, stuurt de aanbieder bestelde producten en materialen met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Koper is verplicht om bestelde, aangevraagde en/of afgeleverde producten en/of materialen af te nemen, dan wel op het moment waarop bestelde producten en materialen volgens de bestelling, aanvraag en/of overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien bestelde en/of aangevraagde producten en materialen bezorgd of afgeleverd worden, is aanbieder gerechtigd om bezorgkosten in rekening te brengen.
5.4 Indien koper afname weigert en/of nalaat om informatie en instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering van de opdracht, bestelling en/of overeenkomst, is de aanbieder gerechtigd om bestelde producten en materialen voor rekening en risico van koper op te slaan.
5.5 Indien aanbieder gegevens nodig heeft voor de levering en uitvoering van de opdracht, bestelling en/of overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan aanbieder ter beschikking heeft gesteld.
5.6 De aanbieder is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, bestelling en/of overeenkomst.
5.7 Op de website van aanbieder staat duidelijk omschreven, zulks tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn het bestelde product en/of materiaal geleverd zal worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen en/of is vermeld, zullen bestelde producten en/of materialen in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.8 Indien de aanbieder bestelde producten en materialen op diens website en webshop met domein www.vechtdalschroeffunderingen.nl niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de bestelling, opdracht en/of overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.9 De aanbieder raadt koper aan om de geleverde producten en/of materialen te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Referentie: zie nader artikel 8 over garantie en conformiteit.
5.10 Zodra de te leveren producten en materialen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico met betrekking tot deze geleverde producten en materialen, over op koper. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat hit risico al eerder over op koper. Als koper besluit de bestelde, aangevraagde en/of overeengekomen producten en materialen af te halen, gaat dit risico over bij feitelijke overdracht van bestelde producten en materialen.
5.11 De aanbieder is gerechtigd een soortgelijk product en/of materiaal van soortgelijke kwaliteit te leveren, waaronder producten en/of materialen, indien hetgeen besteld is niet meer leverbaar is. Koper is dan gerechtigd de bestelling, aanvraag, opdracht en/of overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product en/of materiaal kosteloos te retourneren.
5.12. Als een bestelling naar het buitenland verzonden moet te worden en/of wanneer er vanuit het buitenland is besteld en/of aangevraagd, is het noodzakelijk dat de gehele bestelling vooraf wordt voldaan. Pas wanneer volledige betaling is ontvangen gaat de aanbieder over tot levering en/of uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT/RETOUR
6.1. De consument heeft het recht de om de overeenkomst met aanbieder op afstand binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het bestelde en geleverde product en/of materiaal, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in vanaf het moment dat bestelling en/of de opdracht tot levering vanuit de consument door aanbieder is ontvangen of: • als consument in eenzelfde bestelling meerdere producten en/of materialen heeft besteld = de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste materiaal heeft ontvangen; • als de levering van bestelde producten en/of materialen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen = de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de eerste zending of onderdeel heeft ontvangen; • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten en/of materialen gedurende een bepaalde periode = de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste materiaal heeft ontvangen.
6.2. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product, het materiaal en de verpakking. Hij zal het product en/of materiaal slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product en/of materiaal wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde materiaal met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument. Consument dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft de aanbieder een raming van deze kosten door. Eventuele door consument betaalde kosten voor verzending en betaling van bestelde producten en/of bestelde materialen zullen bij retour van de gehele bestelling aan consument worden terugbetaald.
6.4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal consument zorgvuldig omgaan met bestelde producten, het materiaal en/of de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en bestelde producten en/of het materialen slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van eenheden en/of materialen na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat consument in een fysieke winkel zou kunnen.
6.5. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van of schade aan het product en/of materiaal die het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid vanuit, door of namens de consument en/of diens behandeling van het product en/of materiaal verder gaat dan is toegestaan in het vorige lid.
6.6. Consument kan de opdracht, bestelling en/of overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) terug te sturen naar aanbieder, of op andere ondubbelzinnige wijze aan aanbieder kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Aanbieder bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de aanbieder nog 14 dagen om het materiaal terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn bestelde producten en het materiaal direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Bestelde producten en/of materiaal kunnen geretourneerd worden aan aanbieder, hier: Vechtdal Schroeffunderingen (Vechtdal Bouwsystemen) – Ter attentie van: administratie – Klinkerweg 23, 7772 SJ Hardenberg.
6.6. Reeds door consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de opdracht, aanvraag en/of overeenkomst worden terugbetaald aan consument op dezelfde wijze als dat de consument de bestelling heeft betaald. Indien consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft aanbieder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij de aanbieder bestelde en geleverde producten en/of het materialen opnieuw aanbiedt. In die situatie mag de aanbieder wachten met terugbetalen tot de aanbieder bestelde producten en/of het materialen daadwerkelijk retour heeft ontvangen en/of de consument bij aanbieder aantoont dat hij bestelde producten en/of het materialen heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.7. Op de website van aanbieder wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.8. Het herroepingsrecht geldt niet voor: • bestelde producten en/of materiaal die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. Bij een bestelling wordt de volledige koopsom bij bestelling en aankoop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
7.2. Betalingen dient de koper richting de aanbieder te voldoen volgens de op de website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl voormelde bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden. De aanbieder is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en kan deze ook van tijd tot tijd wijzigen. Bij een reservering en betaling na levering heeft koper een betalingstermijn van tenminste 14 dagen ingaand op de dag van levering.
7.3. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de aanbieder aan de hand van een betalingsherinnering is gewezen op de te late betaling en de aanbieder koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de 14 dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De aanbieder met diens website: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kan ten voordele van koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van en/of met betrekking tot koper zijn de vorderingen van aanbieder op de koper onmiddellijk opeisbaar. 7.5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht en/of bestelling door aanbieder, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan aanbieder te betalen.

ARTIKEL 8. GARANTIE EN CONFORMITEIT
8.1. De aanbieder staat ervoor in dat het product en/of het materiaal voldoet aan de opdracht, bestelling en/of overeenkomst, voorts aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de opdracht, bestelling en overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat aanbieder er tevens voor in dat het product en/of materiaal geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 8.2. Een door aanbieder, fabrikant en/of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de verplichtingen, wettelijke rechten en vorderingen die koper op grond van de opdracht, bestelling en/of overeenkomst al heeft en kan inroepen.
8.3. Indien het afgeleverde materiaal niet aan de opdracht, bestelling en/of overeenkomst beantwoordt, dient de koper binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de aanbieder daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien aanbieder de klacht gegrond acht, worden na overleg met koper geleverde producten en/of het relevante materialen hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van ARTIKEL 10 aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door koper betaalde prijs over het materiaal.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE
9.1. Indien koper een klacht heeft over de vanuit aanbieder geleverde producten en/of materialen (conform ARTIKEL 8) en/of over andere aspecten van de dienstverlening vanuit aanbieder, dan kan hij of zij bij aanbieder telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan deze algemene voorwaarden webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl.
9.2. Aanbieder geeft koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een schriftelijke reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal aanbieder binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van aanbieder.
9.3. Koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Aansprakelijkheid is enkel van toepassing voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met de door aanbieder vanuit en op grond van bestellingen, aanvragen en/of opdrachten via de website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl afgeleverde producten en/of materialen.
10.2. De totale aansprakelijkheid van aanbieder jegens koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500 (exclusief btw). 10.3. Aansprakelijkheid van aanbieder jegens koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde situaties rust op aanbieder jegens koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De genoemde beperkingen in de opdracht, bestelling, aanvraag en/of overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden Webshop voor domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl deel van uitmaken komen echter te vervallen indien en voor zover schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van en/of namens de aanbieder zelf.
10.5. De aansprakelijkheid van aanbieder jegens koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opdracht, bestelling, aanvraag en overeenkomst ontstaat slechts indien koper de aanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de aanbieder ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de aanbieder in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij aanbieder meldt, al dan niet door gebruik te maken van diens website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl.
10.7. In geval van overmacht is aanbieder niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij koper ontstane schade.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1. Zolang koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag en/of volledige bestelling, opdracht en/of aanvraag aan aanbieder heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van aanbieder.

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS
12.1. Aanbieder verwerkt de persoonsgegevens van koper conform de op diens website gepubliceerde privacyverklaring.
12.2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig door koper zijn voldaan, heeft aanbieder het recht om de levering van de goederen en/of werkzaamheden op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de aanbieder worden tegengeworpen.
12.3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft aanbieder het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
12.4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van of met enige betrekking tot koper, zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM
13.1. Vechtdal Bouwsystemen BV, tevens Vechtdal Schroeffunderingen en eigenaar van website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl, behoudt als aanbieder alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle materiaal, ontwerpen, tekeningen of andere informatie, offertes afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
13.2. De koper mag genoemde intellectuele-eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder, hier Vechtdal Schroeffunderingen als activiteit van Vechtdal Bouwsystemen BV, (laten) kopiëren en/of aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN
14.1. Op de overeenkomst, bestelling en/of handelstransactie is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de opdracht, bestelling, overeenkomst en/of levering worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de aanbieder is gevestigd.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Webshop voor website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van deze gehele Algemene Voorwaarden Webshop aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4. Vechtdal Bouwsystemen BV zijnde aanbieder is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de \ afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Vechtdalschroeffunderingen.nl,
Klinkerweg 23, 7772 SJ Hardenberg
Telefoon: (06) 14 16 38 98
E-mail: info@Vechtdalschroeffunderingen.nl
KvK: 61013862
BTW-nr: NL854165496B01